Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

CODE ĐỒNG HỒ FLASH

HÌNH TRÊN CODE DƯỚI.


<center><embed bgcolor="#FFFFFF" height="400" width="300" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="https://sites.google.com/site/dunghennessyflash/donghocanh1.swf " type="application/x-shockwave-flash" >
</embed></cemter>

<center><embed bgcolor="#FFFFFF" height="400" width="300" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="https://sites.google.com/site/dunghennessyflash/donghocanh2.swf " type="application/x-shockwave-flash" >
</embed></cemter>

...
..........

CẢNH THẦN TIÊN
Hoa Thủy Tiên